Connect with us

Hi, what are you looking for?

Απόψεις

Οι ΕSG παράγοντες ενσωματώνονται στο Θεσμικό πλαίσιο κεφαλαιαγορών

*Γράφει η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Management Board της ESMA

Tα σημαντικά και επίκαιρα θέματα της Βιώσιμης Χρηματοοικονομικής (Sustainable Finance) περιλαμβάνονται όλο και περισσότερο στις προτεραιότητες της οικονομίας αλλά και σε εκείνες του χρηματοοικονομικού τομέα ειδικότερα. 

Οι Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και οι σχετικοί με τη Διακυβέρνηση παράγοντες, – οι ESG factors  – Environmental, Social, Governance, ενσωματώνονται με ταχύτατο ρυθμό στο θεσμικό πλαίσιο των κεφαλαιαγορών.

Οι θεσμικές αυτές εξελίξεις, συνάδουν με την ανάγκη προσαρμογής όλων των συμμετεχόντων, τόσο στο ζήτημα των  κινδύνων που ενέχει η κλιματική  αλλαγή και οι υπόλοιπες παράμετροι αειφορίας, όσο και στις ενέργειες που κατ’ ελάχιστον απαιτούνται, ώστε να λαμβάνονται αποτελεσματικά υπόψη τα θέματα αειφορίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Απώτερος στόχος είναι να υιοθετηθεί σταδιακά μία επενδυτική κουλτούρα με λιγότερο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και περισσότερο βιώσιμη.

Τα βασικά ευρωπαϊκά νομοθετήματα

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και με βάση το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά (Action Plan on Sustainable Finance) το οποίο ήδη επικαιροποιείται (βλ. EU Renewed Sustainable Finance Strategy), έχουν σήμερα εκδοθεί τα ακόλουθα βασικά ευρωπαϊκά νομοθετήματα:

  • O Κανονισμός ΤΑΧΟNOMY στον οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων, οι βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι και τα κριτήρια που  θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να προσδιορισθεί εάν μια οικονομική δραστηριότητα μπορεί να χαρακτηρίζεται ως περιβαλλοντικά βιώσιμη.
  • Ο Κανονισμός περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR – SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION) που τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάρτιο του 2021 και ο οποίος θέτει  πλαίσιο  γνωστοποιήσεων οι οποίες θα πρέπει να γίνει από τους διαχειριστές κεφαλαίων για τις επενδύσεις τους.
  • Οι ρυθμίσεις για τα BENCHMARKS αειφορίας.

Παράλληλα εντός του Ιουλίου 2021 εκδόθηκε και η Νέα Στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο χρηματοοικονομική όπου περιλαμβάνονται  επιπλέον προτάσεις για ειδικότερες ρυθμίσεις για τις εισηγμένες εταιρίες και τους εκδότες τίτλων γενικότερα.

Για παράδειγμα, η πρόταση αναθεώρησης του πλαισίου δημοσιοποίησης της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφορά στις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να προβούν οι εισηγμένες εταιρίες προς το επενδυτικό κοινό ή το Πρότυπο για τα ομόλογα αειφορίας (green bond standard).

Σημειώνεται δε ότι, είτε έχει ολοκληρωθεί, είτε γίνεται παράλληλα και η επεξεργασία των Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTS) που εξειδικεύουν επιμέρους θέματα των προαναφερόμενων νομοθετημάτων και μάλιστα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμμετέχει στην διαδικασία αυτής της επεξεργασίας στο πλαίσιο της ESMA.

Στην ιστοσελίδα της ΕΚ και σε Ανακοινώσεις της  παρέχεται σημαντική ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες στην κεφαλαιαγορά μας όπου παρουσιάζονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, οι χρόνοι και το πεδίο εφαρμογής του νέου πλαισίου.

Σχετική  διεθνής δράση αναπτύσσεται επιπλέον ταχύτατα  στον τομέα αυτό καθώς και το ζήτημα της βιωσιμότητας είναι κατ’ εξοχήν παγκόσμιο.

Αυξανόμενη η σημασία των επενδυτών στα ESG θέματα

Η σημασία που δίδεται πλέον από τους επενδυτές στα θέματα ESG και στον τρόπο που οι εταιρίες ενσωματώνουν στην στρατηγική τους τα κριτήρια αυτά είναι ολοένα και αυξανόμενη. Συνεπώς, οι εισηγμένες εταιρίες που επιθυμούν να είναι ελκυστικές στους επενδυτές θα πρέπει να εφαρμόσουν στρατηγικές ευθυγράμμισης με τα ESG και να αναπτύξουν μία στρατηγική ως προς το πώς θα ενσωματώσουν τα κριτήρια ESG στην πολιτική τους.

Για την δε εφαρμογή της εκάστοτε στρατηγικής απαιτείται από την κάθε εταιρία να θέσει πρώτα στόχους και στη συνέχεια να μπορεί να μετρήσει την απόδοση της, να διαχειριστεί επιπτώσεις και κινδύνους που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και να κατανοήσει πώς να δημιουργήσει αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Σημαντική ευκαιρία η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη βιώσιμη χρηματοδότηση αποτελεί σημαντική ευκαιρία και για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας συνολικά.

Το νομοθετικό πλαίσιο για το ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) δεν είναι απλά μία απάντηση στην περιβαλλοντική πρόκληση. Εκπληρώνει ταυτόχρονα τις  απαιτήσεις των καταναλωτών για περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες και εκείνες των επενδυτών αντίστοιχα, για μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία των υποκείμενων επενδύσεων.

Η μετάβαση συνεπώς σε ένα βιώσιμο μέλλον σε όρους ESG είναι ένα εγχείρημα που αφορά στο σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας.

You May Also Like

ESGreece

Με γνώμονα τον περιορισμό των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος, η ΑΒ Βασιλόπουλος δημιούργησε το ΑΒ Climate Hub, έναν ιστότοπο...

ESGreece

Η Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) συγκεντρώνει τις υψηλότερες βαθμολογίες και κατατάξεις σε 10 από τις πλέον αναγνωρισμένες αξιολογήσεις ESG, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις που...

ESGreece

Την επένδυση σε έναν καινούργιο φωτοβολταϊκό σταθμό 2MW, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη στέγη του 2ου εργοστασίου της, ανακοίνωσε η βιομηχανία γάλακτος Όμηρος. Ο...

ESGreece

Δάνειο ύψους €60 εκατ. έλαβε η ProCredit Bank Bulgaria από την EBRD με στόχο να χρηματοδοτήσει νέο κύκλο πράσινων επενδύσεων, τόσο στην Βουλγαρία, όσο...