Connect with us

Hi, what are you looking for?

ESGreece

Bain & Company (έρευνα): Επιτάχυνση μετάβασης προς το net zero

Οι εταιρείες ενέργειας και φυσικών πόρων επιταχύνουν τη μετάβαση προς το net zero και στρέφονται σε εναλλακτικές δραστηριότητες, αναζητώντας νέες αναπτυξιακές στρατηγικές, όπως αναφέρει παγκόσμια έκθεση για την Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους της Bain & Company.

“Χρειάζεται να αναλάβουμε σημαντική δράση για το περιβάλλον και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενεργώντας προς την απανθρακοποίηση, την κυκλικότητα της παραγωγής και την ανακύκλωση. Οι βιομηχανίες ενέργειας και φυσικών πόρων μετατρέπουν τη φιλοδοξία σε πραγματικότητα, επενδύοντας σε νέους τομείς ανάπτυξης -από 16% το 2020 σε 23% το 2022-, πρωτοπορώντας και αξιοποιώντας το ESG ως στρατηγική δημιουργίας αξίας”, αναφέρει ο Δημήτρης Ψαρρής, Managing Partner της Bain & Company Ελλάδας.

Στόχος η διερεύνηση της εξέλιξης της ενεργειακής μετάβασης

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 1.000 στελέχη εταιρειών ενέργειας και φυσικών πόρων παγκοσμίως. Στόχος της Bain ήταν να διερευνήσει την πραγματική εξέλιξη της ενεργειακής μετάβασης, τις τεχνολογίες και ευκαιρίες στις οποίες δίνεται προτεραιότητα, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες προκειμένου να “παντρέψουν” παραδοσιακές και νέες επιχειρηματικές απαιτήσεις ώστε να επιτύχουν βιώσιμη λειτουργία.

“Η έμφαση στο αποτύπωμα των εκπομπών άνθρακα σημαίνει ότι οι εταιρείες ενέργειας θα είναι αισθητά διαφορετικές έως το 2030. Οι επιπτώσεις και οι ευκαιρίες αυτού του μετασχηματισμού είναι σημαντικές: τρία στα τέσσερα διευθυντικά στελέχη πιστεύουν ότι έως το 2030 θα εμπλέκονται σε νέες δραστηριότητες, συμπληρώνοντας (62%) ή αντικαθιστώντας (10%) αυτές που θεωρούνται σήμερα ως βασικές”, λέει ο Alessandro Cadei, επικεφαλής Ευρώπης των κλάδων Ενέργειας και Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της Bain.

Τα κύρια σημεία της πράσινης μετάβασης περιλαμβάνουν:

  1. Απανθρακοποίηση ως προτεραιότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών θεωρεί τα μηδενικά επίπεδα άνθρακα ως κύρια προτεραιότητα, έχοντας υψηλότερες προσδοκίες από ό,τι πριν από δύο χρόνια. 88% αναφέρει ως προτεραιότητα τη μείωση των άμεσων και έμμεσων (Scope 1 & 2) εκπομπών, 47% αναμένει σημαντική διαφοροποίηση της επιχείρησής τους στα επόμενα 10 χρόνια –από 36% το 2020-, και 96% αναμένει πρόοδο στις μηδενικές εκπομπές ως το 2030.
  2. Net Zero ως το 2057. Τα στελέχη αναμένουν ότι ο κόσμος θα φτάσει σε μηδενικές εκπομπές έως το 2057, αλλά οι περισσότεροι αισθάνονται πιο αισιόδοξοι για την πορεία της επιχείρησής τους. Θεωρούν επιτεύξιμη τη μείωση των εκπομπών κατά 28% έως το 2030, και το 61% αναμένει να φτάσει στην απανθρακοποίηση συντομότερα.
  3. Μείωση του βασικού τομέα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων πετρελαιοειδών και αερίου τα επόμενα 10 χρόνια. Το 72% πιστεύει πως μια νέα επιχειρηματική στρατηγική θα συμπληρώσει ή θα αντικαταστήσει τη βασική τους δραστηριότητα έως το 2030. Στις εταιρείες κοινής ωφέλειας 63% των στελεχών αναμένουν ραγδαία ανάπτυξη στη βασική τους δραστηριότητα λόγω του μεγαλύτερου εξηλεκτρισμού την επόμενη δεκαετία.
  4. Αύξηση της επένδυσης κεφαλαίων σε νέους τομείς ανάπτυξης.Για πολλές εταιρείες ενέργειας και φυσικών πόρων, η πορεία προς την επιτυχία εξαρτάται από τις επενδύσεις σε νέες αναπτυξιακές στρατηγικές. Στην έρευνα της Bain, τα στελέχη δήλωσαν ότι επενδύουν το 23% των κεφαλαίων τους σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, σε σχέση με 16% το 2020. Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, πετρελαιοειδών και αερίου προσανατολίζονται σε τουλάχιστον τέσσερις νέους τομείς ανάπτυξης, όπως ΑΠΕ, δέσμευση άνθρακα, πράσινο υδρογόνο και νέες μορφές ηλεκτροκίνησης. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετρελαιοειδών και αερίου επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή ΑΠΕ και τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
  5. Ικανοποίηση των αυξανόμενων απαιτήσεων των επενδυτών. 89 επενδυτές και αναλυτές ερωτήθηκαν για το πώς η ενεργειακή μετάβαση διαμορφώνει τις επενδυτικές αποφάσεις. Για τα πετρελαιοειδή και το αέριο, οι ταμειακές ροές είναι ο σημαντικότερος επενδυτικός παράγοντας. Παρόλο που 73% των επενδυτών επιθυμούν επενδύσεις σε αγορές χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα, εξακολουθούν να ανησυχούν για τη διάρθρωση των κεφαλαίων και τη μείωση της ζήτησης. Στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι επενδυτές βλέπουν ευκαιρίες στις ΑΠΕ και τον εξηλεκτρισμό, αλλά εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με το πόσο προσιτές και αξιόπιστες είναι αυτές οι πηγές.
  6. Αντίδραση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, οι εταιρείες ενέργειας ενσωματώνουν την κρίση στον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τους. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η εξεύρεση τρόπων ώστε να καταστήσουν ανθεκτικότερες τόσο τις λειτουργίες τους όσο και την εφοδιαστική τους αλυσίδα. Η ανθεκτικότητα είναι κρίσιμη, αλλά δαπανηρή. Οι εταιρείες θα πρέπει να καθορίσουν πού να επενδύσουν, λαμβάνοντας υπόψιν την καινοτομία, τα προβλεπόμενα αποτελέσματα και τα οικονομικά στοιχεία. Ο εντοπισμός τυχόν διαταραχών -οι οποίες θα επηρεάσουν τα εμπορεύματα, τα μακροοικονομικά μεγέθη και τις πολιτικές- βοηθά τις επιχειρήσεις να προετοιμάσουν ανάλογα σενάρια δράσης.
  7. Βελτίωση της κυκλικότητας στα πλαστικά. Κυβερνήσεις και ιδιωτικός τομέας έχουν λάβει μέτρα για την προώθηση της ανακύκλωσης και τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων, ως απάντηση στην περιβαλλοντική ρύπανση από τα πλαστικά. Ωστόσο, η έρευνα της Bain δείχνει ότι μόνο το 10-14% των πλαστικών θα έχει ανακυκλωθεί έως το 2030, ποσοστό πολύ μικρότερο σε σχέση με τον στόχο. Τα ανακυκλωμένα πλαστικά είναι πιθανό να αποτελούν λιγότερο από το 15% της συνολικής προμήθειας πλαστικών έως το 2030, παρόλο που η σχετική αγορά έχει δυνατότητες σημαντικής ανάπτυξης. Η απόκλιση ανάμεσα στη ζήτηση και την περιορισμένη διαθεσιμότητα θα μπορούσε να διογκώσει τις τιμές των ανακυκλωμένων πλαστικών, αφού οδηγεί σε αύξηση του ανταγωνισμού. Τα στελέχη των πετροχημικών εταιρειών, ακόμη περισσότερο κι από τους χρήστες πλαστικών, προσπαθώντας να βρουν λύσεις, βλέπουν ως κύρια προτεραιότητα την κυκλικότητα, δηλαδή την επιστροφή των χρησιμοποιημένων πλαστικών στην αλυσίδα εφοδιασμού έναντι της μετατροπής τους σε απόβλητα. Οι επιχειρήσεις που κατασκευάζουν και χρησιμοποιούν πλαστικά θα πρέπει να δημιουργήσουν συνεργασίες, αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, προς την κατεύθυνση της κυκλικότητας. Παράλληλα, απαιτούνται υποστηρικτικές νομοθεσίες και βιομηχανικά πρότυπα που θα συμβάλλουν στην αλλαγή συμπεριφορών και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Διαβάστε εδώ όλη την έρευνα

You May Also Like

ESGreece

Με γνώμονα τον περιορισμό των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος, η ΑΒ Βασιλόπουλος δημιούργησε το ΑΒ Climate Hub, έναν ιστότοπο...

ESGreece

Η Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) συγκεντρώνει τις υψηλότερες βαθμολογίες και κατατάξεις σε 10 από τις πλέον αναγνωρισμένες αξιολογήσεις ESG, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις που...

ESGreece

Την επένδυση σε έναν καινούργιο φωτοβολταϊκό σταθμό 2MW, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη στέγη του 2ου εργοστασίου της, ανακοίνωσε η βιομηχανία γάλακτος Όμηρος. Ο...

ESGreece

Δάνειο ύψους €60 εκατ. έλαβε η ProCredit Bank Bulgaria από την EBRD με στόχο να χρηματοδοτήσει νέο κύκλο πράσινων επενδύσεων, τόσο στην Βουλγαρία, όσο...