Connect with us

Hi, what are you looking for?

ESGreece

KPMG CEO OUTLOOK: ΟΙ CEO ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ ΤΟ ESG ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΣ

Με αυξανόμενη πίεση από τα ενδιαφερόμενα μέρη να επανέλθουν καλύτερες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι CEOs ενσωματώνουν το ESG στην επιχειρηματική τους στρατηγική, σύμφωνα με την KPMG 2021 CEO Outlook, που παρουσίασε η KPMG.

Υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων

Στην Ελλάδα το 92% των CEOs ανέφερε ότι θα θεωρείται ολοένα και περισσότερο προσωπικά υπεύθυνο για την πρόοδο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων, με το 64% να δηλώνει ότι η ταχύτατη αύξηση των προσδοκιών του κοινού, των επενδυτών και του κράτους για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη, ίσως να δυσκολεύουν το να ανταποκριθούν σε αυτές.

Έρχονται επενδύσεις άνω του 10% των εσόδων τους

Το 46% των Ελλήνων CEOs (και το 30% των CEOs παγκοσμίως) σχεδιάζουν επενδύσεις άνω του 10% των εσόδων τους με στόχο να γίνουν οι επιχειρήσεις τους πιο βιώσιμες. Την ίδια στιγμή, το 84% (και το 75% των CE’s παγκοσμίως) αναφέρει ότι οι παγκόσμιοι επικεφαλής χρειάζεται να εισάγουν τον χαρακτήρα του επείγοντος στην κλιματική τους ατζέντα στο συνέδριο COP26.

Ενώ το 52% των CEOs σε επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης πιστεύουν ότι τα προγράμματα ESG βελτιώνουν την οικονομική απόδοση, αυτό μειώνεται στο 37% στο σύνολο των CEOs παγκοσμίως, σε αντίθεσή με τους Έλληνες CEOs που αυξάνεται στο 56%.

Σύνδεση ESG στρατηγικής με οικονομική απόδοση
Το κοινό απαιτεί πιο φιλόδοξους στόχους ESG – έχουν όμως κάνει οι CEOs τα απαραίτητα βήματα ώστε να τους υλοποιήσουν; Οι σύγχρονοι CEOs είναι αυτοί που μπορούν να επιτύχουν έναν αξιόπιστο σκοπό ανταποκρινόμενοι στις
αυξημένες κοινωνικές προσδοκίες οδηγώντας παράλληλα σε βιώσιμες επιχειρηματικές επιδόσεις μέσω των ψηφιακών καινοτομιών. Τίποτα από τα δύο δεν μπορεί να γίνει στο κενό, καθώς τα τρία τέταρτα (75%) των CEOs παγκοσμίως και μαζί τους οι ερωτηθέντες Έλληνες CEOs (84%)υποστηρίζουν ότι οι ψηφιακές τους επενδύσεις και οι επενδύσεις στο ESG είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Καθώς οι CEOs σχεδιάζουν να διαθέσουν σημαντικά κεφάλαια για να γίνουν πιο βιώσιμοι, είναι σημαντικό οι ψηφιακές επενδύσεις τους να συνδέονται με τις ανάγκες τους για ESG. Ενώ όμως οι CEOs πιστεύουν ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες είναι ουσιαστικές, είναι λιγότερο πεπεισμένοι για τη σύνδεση μεταξύ των προγραμμάτων ESG και των απτών αποτελεσμάτων. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 6, πρέπει να γίνουν περισσότερα για να συνδεθεί η στρατηγική ESG με τις οικονομικές επιδόσεις. Ενώ, οι CEOs σε επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης (με αύξηση κερδών που ξεπερνά το 5% ετησίως τα επόμενα 3 χρόνια)
πιστεύουν σε ποσοστό 52% ότι τα προγράμματα ESG τους θα βελτιώσουν τις οικονομικές επιδόσεις, αυτό μειώνεται στο 37% στο ευρύτερο δείγμα των CEOs. Σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) των CEOs λένε ότι τα προγράμματα ESG ίσως
μειώσουν τις οικονομικές επιδόσεις. Στην Ελλάδα, το 56% θεωρεί ότι τα προγράμματα ΕSG θα βελτιώσουν την οικονομική επίδοση των εταιρειών τους, ενώ το 32% ότι πιθανόν να τη μειώσει.

CEO: Τα ESG αφορούν περισσότερο συμμόρφωση και διαχείριση κινδύνων

Οι CEOs ίσως θεωρούν ότι τα τρέχοντα προγράμματα ESG αφορούν περισσότερο τη συμμόρφωση και τη διαχείριση
κινδύνων και ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για να βεβαιωθούν ότι τα προγράμματα ESG τους αναδιαμορφώνουν την επιχείρηση και οδηγούν σε νέα ανάπτυξη. Δεύτερον, οι CEOs νιώθουν ότι οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται στην κατάρτιση εκθέσεων και την επικοινωνία της απόδοσης των ESG με τρόπο που ενδιαφέρει τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως είναι οι επενδυτές. Όταν ζητήσαμε από τους CEOs να προσδιορίσουν τη μία κρίσιμη πρόκληση που υπονόμευε την ικανότητά τους να επικοινωνούν την απόδοση των ESG στους βασικούς ενδιαφερόμενους, αυτή που ξεχώρισε
(επιλέχθηκε από το 42% των ερωτηθέντων παγκοσμίως και το 46% στην Ελλάδα) ήταν ότι «δυσκολεύονται να πουν μια συναρπαστική ιστορία για το ΕSG».
Είναι κρίσιμο ωστόσο αυτό να γίνει σωστά, καθώς ο έλεγχος των επενδυτών σχετικά με τις επιδόσεις των ESG των εταιρειών εντείνεται: Το 58% των CEOs παγκοσμίως και αντίστοιχα το 65% των Ελλήνων βλέπουν αυξημένες απαιτήσεις
από τα ενδιαφερόμενα μέρη – όπως επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές και πελάτες – για αύξηση της αναφοράς και της διαφάνειας σε θέματα ESG. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 36% των CEOs στην Ελλάδα ανέφερε ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εργαζόμενους (ήδη υπάρχοντες και νέες προσλήψεις).

ESG και οικονομική αξία
Η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει ακόμα σημαντικός αριθμός CEOs, οι οποίοι δεν έχουν πειστεί μέχρι τώρα για τον θετικό οικονομικό αντίκτυπο των προγραμμάτων ESG. Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι τα προγράμματα ESG εξυπηρετούν πολλούς στόχους. Για παράδειγμα, μπορούν να διασφαλίσουν
ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με τα κανονιστικά πρότυπα. Ή μπορούν να συνεισφέρουν σε θέματα ESG που είναι κρίσιμα για τις τοπικές κοινότητες, όπως η ποικιλομορφία και η ισότητα. Για να διασφαλιστεί ότι τo ESG θα δώσει
ώθηση επίσης στην οικονομική ανάπτυξη, οι CEOs πρέπει να εστιάσουν σε τρεις περιοχές:

  • Να προσδιορίσουν τις κρίσιμες επενδύσεις ESG που είναι απαραίτητες για την δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, όπως οι προσπάθειες για την απαλλαγή από τον άνθρακα. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει επενδύσεις σε ψηφιακές λύσεις για την αντιμετώπιση σημαντικών ευκαιριών βιωσιμότητας αλλά και κινδύνων. Καθώς και να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι πρωτοβουλίες ESG μπορούν να οδηγήσουν άμεσα σε αύξηση των εσόδων μέσω ευκαιριών για καινοτόμα νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Να καθιερώσουν μετρήσεις και πρότυπα για την υποβολή αναφορών σχετικά με την απόδοση των ESG, κάτι που καθορίζει το επίπεδο φιλοδοξίας και διασφαλίζει ότι η εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει μια συναρπαστική ιστορία ESG στους επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους.


Βουνισέας: Στο επίκεντρο τα ESG θέματα

“Ένα βασικό μάθημα που πήραμε από την πανδημία είναι ότι πρέπει όλοι να συνεργαστούμε ώστε να επιλυθούν τα μεγάλα προβλήματα, και σίγουρα οι παράγοντες Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG) βρίσκονται στο
επίκεντρο των περισσότερων επιχειρηματικών πλάνων. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι εταιρείες είναι έτοιμες να συνεργαστούν στενά με τις κυβερνήσεις, ώστε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σχετικά με το ESG και είναι έτοιμες να αναλάβουν τις ευθύνες για την εκπλήρωσή τους. Πρόκειται για ένα ενθαρρυντικό σημάδι, και με ευχαριστεί ιδιαίτερα που το βλέπω”, αναφέρει ο Νίκος Βουνισέας Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα.

Η έρευνα

Η έρευνα περιλαμβάνει για 4η συνεχή φορά ελληνικά ευρήματα σχετικά με την οπτική των Ελλήνων Διευθυνόντων Συμβούλων (CEOs) για τις προκλήσεις που έχει επιφέρει η πανδημία, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει η επόμενη ημέρα. Tην ψηφιακή εκδήλωση προλόγισε ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner της ΚPMG στην Ελλάδα, ενώ το σύνολο των αποτελεσμάτων της έρευνας παρουσίασε ο Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing & Communications Manager της KPMG στην Ελλάδα. Η έρευνα  2021 CEO Outlook, είναι η μεγαλύτερη ετήσια έρευνά της εταιρείας, βασίζεται στις απόψεις για το μέλλον 1 325 CEOs από 11 σημαντικές αγορές και 50 CEOs από την Ελληνική αγορά.

You May Also Like

ESGreece

Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου επενδυτικού προγράμματος ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η KPMG σχεδιάζει να δαπανήσει περισσότερα από US$ 1,5 δισ. τα επόμενα τρία χρόνια...